Абсолютна монархія в Англії

Як і в інших країнах Західної Європи, абсолютна монархія в Англ ії утверджується в період розпаду феодалізму та зародження капіталі­стичних відносин. Однак, порівняно з класичним абсолютизмом (властивим, скажімо, Франції), англійський мав такі особливості:

• поряд із сильною королівською владою продовжував існувати
та діяти Парламент;

• порівняно незначний рівень бюрократизації та централізації
державного апарату та збереження порівняно розвинутого місце­
вого самоврядування;

• збройні сили як постійна армія були нечисленними.
Вищими органами влади й управління були король, Таємна рада

та Парламент. Реальна влада зосереджувалась у руках короля, що через численні й тільки йому підпорядковані органи здійснював законодавчі, виконавчі та судові функції. Після прийняття в XVI ст. законів, які про­голошували короля главою англіканської церкви, остання втрачає 74

самостійність і перетворюється на частину державного апарату. Поєднан­ня світської та церковної влади значно посилювало авторитет корони.

Одним з вищих органів управління була Таємна рада, до складу якої належали представники як феодальної знаті, так і нового дворян­ства (джентрі) та буржуазії, що тільки зароджувалася. Вони обіймали тут вищі посади: лорда-канцлера, лорда скарбника, лорда охоронця великої печатки, лорда адмірала та ін. До компетенції Таємної ради належали: управління заморськими колоніями, регулювання зовнішньої торгівлі, розгляд деяких судових справ.


Після виникнення окремої Англіканської церкви вищим церковним органом країни стає Висока комісія (розслідувала справи, пов'язані з порушенням законів про зверхність королівської влади в церковних справах, про боротьбу з єретиками тощо).

Установлення абсолютизму в Англії зовсім не означало, що її королі повністю стали незалежними від Парламенту. Парламент продовжував скликатися й при абсолютизмі. При Тюдорах він навіть розширив свої повноваження, будучи водночас слухняним інструментом у руках королів. Суперечності між королем і Парламентом розпочалися тільки з кінця XVI ст. коли абсолютизм перестав задовольняти буржуазні елементи суспільства.

Місцеві органи влади й управління (мирові судді) зі встановленням абсолютної монархії стали більш залежними від центральних органів. Вони залежали від Таємної ради, що спрямовувала та контролювала їхі по роботу (давала завдання, робила запити та ін.). Установився порядок призначення королем на всі посади місцевих органів. Найбільшою адміністративною одиницею було графство, а найменшою — приход.

Отже, в період абсолютизму в Англії був створений апарат управління, котрий відповідав вимогам панівних класів.

Все темы данного раздела:

Рецензенти
Білик Б. І.- доктор історичних наук, професор Бризгалов І. В.- кандидат юридичних наук, доцент Орленко В. І. О-66 Історія держави і права

Історія держави і права зарубіжних країн як наука
1.1. Призначення курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" Історія держави і права зарубіжних країн є обов'язковою фундаментальною дисципліною, котру вивч

Предмет історії держави і права зарубіжних країн
Важливою умовою засвоєння будь-якого курсу є чітке усвідомлен­ня його предмета, тобто чітко визначеного кола явищ і законо­мірностей, що вивчаються. Свій предмет має й історія держави і права заруб

Методологія науки та курсу історії держави і права зарубіжних країн
Методи історії держави і права зарубіжних країн - це сукупність прийомів, способів, шляхів та принципів, за допомогою яких вивчають цю дисципліну. Найважливіші методи (підходи) такого вивч

Джерела та періодизація історії держави і права зарубіжних країн
До джерел історії держави і права зарубіжних країн належать: • пам'ятки права певної епохи чи країни-закони, кодекси, конститу­ ції, інші офіційні документи (ЗакониХаммурапі (XV

Виникнення, періодизація та суспільний лад Стародавнього Єгипту
Вважається, що назва "Єгипет" має грецьке походження й колись означала одну з місцевих назв м. Мемфіс "Хеткаптах" ("Фортеця 14 духа Птаха") та вимовлялос

Виникнення й основні етапи розвитку Стародавнього Вавилона
Вавилонська держава виникла на початку II тис. до Р. X. в Азійському межиріччі Тигра та Євфрату в Месопотамії. Назву отримала від голов­ного м. Вавилон (поблизу нинішнього м. Хілли в Іраку). На цій

Суспільний лад і правове становище населення Стародавнього Вавилона
Суспільствоподілялося на дві групи- вільнихДперебували під охороною закону) та рабів (як і худоба, вважалися майном та ними цілком розпоряджався господар).

Реформи Хаммурапі
За правління Вавилоном Хаммурапі (1792-1750 рр. до Р. X.) від­бувається значне піднесення держави. Швидко розвиваються товарно-грошові відносини, приватні рабовласницькі господарства, централі­зуєт

Реформи Хаммурапі
За правління Вавилоном Хаммурапі (1792-1750 рр. до Р. X.) від­бувається значне піднесення держави. Швидко розвиваються товарно-грошові відносини, приватні рабовласницькі господарства, централі­зуєт

Реформи Хаммурапі
За правління Вавилоном Хаммурапі (1792-1750 рр. до Р. X.) від­бувається значне піднесення держави. Швидко розвиваються товарно-грошові відносини, приватні рабовласницькі господарства, централі­зуєт

Шлюбно-сімейні відносини та спадкове право за Законами Хаммурапі
Основна форма шлюбу - моногамія.Та в разі хвороби, без­дітності, нерозсудливої поведінки першої дружини чоловік мігузяти другу. Формою укладення шлюбубув договір м

Злочин і покарання в Законах царя Хаммурапі
Важливе місце в Законах Хаммурапі відведено злочинам і по­каранням. Стосовно загальних понять кримінального права, то вони майже не розкриті. Лише подекуди взято до уваги намір особи, що вчинила зл

Виникнення держав у Індії
Індія за розмірами своєї території та кількістю населення вже в далекому минулому, як і сьогодні, належала до однієї з найбільших країн Азії. Перші паростки цивілізації на її території з'являються

Система варн (каст) Стародавньої Індії
Усе вільне населення Стародавньої Індії поділялося на чотири Іамкнуті групи-варни (брахманів, кшатріїв, вайшіїв, шудр). Цей поділ був оголошений споконвічним і освяченим релігією. За легендою, псли

Джерела староіндійського права
В Індії, як і в більшості країн Стародавнього Сходу, спершу джерелом права був звичай. Однак, на відміну від інших країн, де чиичаєве право поступово замінили державні закони, тут виникають рслігій

Загальна характеристика Законів Ману: історія створення, структура, форма викладу приписів
Ч;Ікони Ману (Манавадхармашастра) - староіндійський юридич­ним кодекс, створення якого традиція приписує міфічному предкові людей Ману, сину Самосущого (Брахми). Насправді ж, збірн

Виникнення й періодизація історії Стародавнього Китаю
Назву країни, котру сьогодні називають Китаєм, запозичено в народів Середньої Азії, що застосовували цю назву щодо одного з народів, який панував у X—XIII століттях у північних районах Китаю. Пізні

Організація державної влади в Стародавньому Китаї
Увесь механізм державної влади в Китаї очолював правитель -ван, — який був одночасно верховним воєначальником, верховним жерцем і організатором господарства. Спочатку його влада була частково обмеж

Реформи Шан Яна
Шан Ян (390—338 р. до Р. X.) був головним радником цінського правителя Сяо Гуну. У 359-348 рр. до Р. X. він здійснив низку реформ, які відіграли значну роль у подоланні роздробленості та посиленні

Судова система Стародавнього Китаю
Суд не був відокремлений від адміністрації. Верховним суддею був ван. Він міг особисто розглядати будь-яку справу, а також скарги на рішення інших судів. Значними судовими повноваженнями був наділе

Основні риси права Стародавнього Китаю
У шанський період провідну роль відігравали етичні норми. Правові норми в цей час ще не відокремилися від релігійно-етичних. Тогочасні норми регулювали переважно внутрішньосімейні відносини та став

ДавНЬОГО СХОДУ, Де идрим виг
земельна община, в Греції формування держави відбувалося на основі полісної системи. Таких полісів, або міст-держав, було надзвичайно багато. До складу поліса як адміністративного, політичного та р

Основні риси права Стародавнього Китаю
У шанський період провідну роль відігравали етичні норми.Правові норми в цей час ще не відокремилися від релігійно-етичних. Тогочасні норми регулювали переважно внутрішньосімейні в

Формування державності в Стародавній Аттиці. Поняття полісу та його органи влади
Антична цивілізація у своєму розвитку пройшла шлях, який принципово відрізнявся від східної цивілізації. На відміну від Старо­давнього Сходу, де ядром виникнення державності була територіальна земе

Реформи Солона
У 594 р. до Р. X. першим архонтом Афін був обраний Солон (між 640 і 635 - близько 559 рр. до Р. X.), який, будучи наділеним великими повноваженнями, здійснив економічну, політичну та судову

Реформи Клісфена
У 509 р. до Р. X. першим архонтом Афін було обрано Клісфена, що провів низку реформ, зміст яких зводився до такого: • було запроваджено новий територіальний поділ Греції. Атт

Джерела й основні риси афінського права
До реформ Солона в Афінській державі основним джерелом правабув звичай. У V—IV століттях до Р. X. виникають закони, ;Іле, попри їх появу, звичаєве право відігравало в

Виникнення й основні етапи розвитку Римської рабовласницької держави
Більшість сучасних дослідників вважають, що Стародавня Римська держава виникла в 753 р. до Р. X. коли було засноване м. Рим. Саме тоді відбулося об'єднання трьох племен (латин, сабін і етрусків),

Суспільний лад Стародавнього Риму
Населення Стародавнього Риму поділялося на дві групи: вільних і невільних (рабів). Вільне населення, своєю чергою, поділялося на громадян та іноземців (перегринів), громадяни - на повноправн

Реформи Сервія Туллія
Шостим за порядком царем (рексом), якого обрали римляни, був Сервій Туллій(578-534 рр. до Р. X.). Він увійшов в історію Стародавнього Риму як цар, який запровадив низку реформ, що

Римська держава в період імперії
У період імперіївиділяють два етапи: принципат (27 р. до Р. X. - 284 р.) і домінат (284-476 рр.). На етапі існування держави у формі принципату (від лат. "принцепс",

Джерела римського права
Джерела права- це форми, в яких відображаються правові норми. У Стародавньому Римівони були такі: - звичаї, що в процесі становлення держ

Закони XII таблиць: історія створення, структура, форма викладу правових норм
У Римі тривалий час монопольне право на тлумачення та за­стосування звичаїв і законів належало патриціям, а це спричиняло незадоволеність плебеїв. Останні вимагали встановлення зрозумілих і відомих

Кодифікація Юстиніана
У 528-534 рр. імператором Східної Римської імперії Юстиніаном з метою систематизації великої кількості правових джерел та зміцнення за допомогою неї тогочасних майнових відносин, імператорсь

Загальна характеристика середньовічної держави та права
Із загибеллю в 476 р. Західної Римської імперії закінчується епоха Стародавнього світу й розпочинається період Середньовіччя. На зміну рабовласницьким державі та праву приходять новий суспіл

Виникнення держави франків і основні періоди її розвитку
Держава франків була першою феодальною політичною структу­рою на території Західної Європи. Виникла вона внаслідок за­воювання великих чужих територій, для панування над якими родовий лад не

Форми феодальної залежності селян у державі франків
З утвердженням приватної власності на землю (шілод) відбувається прискорене розмежування общини, наслідком якого було зростання кількості безземельних селян і посилення наступу феодалів на ї

Центральне та місцеве управління держави франків
Франкська держава формувалась як ранньофеодальна монархія. Свого найвищого розквіту вона досягає за Карла Великого (друга половина VIII-IX століття), в результаті завойовницьких походів яког

Судова система держави франків
Найвища судова влада належала монархові,котрий здійснював їїспільно з представниками знаті. Найнебезпечніші правопорушення розглядала королівська рада.

Джерела права у Франкській монархи
Найважливішим джерелом права були, так звані, варварські правди- записи звичаєвого права варварських племен, які були здійснені у V - на початку VI століть. Найвідоміші серед них т

Салічна правда: історія створення, джерела, структура, форма викладу правових норм
Салічна правда (Ьех 8а1іса) була створена наприкінці Vст. в часи правління короля Хлодвига(481-511) та доповнена його наступни­ками. Текст оригіналу документа не зберігся, але є йо

Основні риси права франків
У правових документах немає однозначного визначення влас­ності. Щодо рухомих речей, які перебували у власності певних осіб, застосовувався термін "свій". Вони могли безперешкодно в

Виникнення Франції та її розвиток у ранньо­феодальний період
Процес феодалізації, що розгорнувся у Франкській імперії, поява та розвиток феодальної власності на землю призвели до її розпаду — розподілу між онуками останнього франкського імператора Карла Вели

Боротьба королівської вл за централізацію держави. Реформи Л.
Важливу роль у подоланні феодальної роздроблені, й опору великих вельмож відіграла королівська династія Ао яка прийшла до влади в 987 р. Для досягнення цієї мети вона: -уклала союз

Великий березневий ордонанс (1357 р.)
Обнародування Великого березневого ордонансу (1357 р.) було вершиною діяльності Генеральних штатів. Цей документ був при­йнятий у період народного руху 1356-1358 рр. у Парижі, очолюва­ного к

Абсолютна монархія у Франції
Абсолютизм - це третій і останній період в історії феодальної держави та права Франції. Розпочинається він з кінця XVI ст. а зумовлений був тими соціально-економічними змінами, що відбулися

Джерела права середньовічної Франції
Першими джерелами права Франції були звичаї та збірники звичаєвого права - кутюми. Вони склалися на основі старих правд і грамот, які регулювали відносини сеньйорів із селянами та містами. На Півно

Утворення станово-представницької монархії в Англії
У ХІІ-ХІІІ століттях в Англії сформувалася порівняно сильна централізована монархія. Це призвело до надзвичайного свавілля та деспотизму королівської влади. В особистих і династичних інтерес

Велика хартія вольностей 1215 р.
Велика хартія вольностей була підписана англійським королем Іоанном Безземельним 15 червня 1215 р. Написана вона латиною та складалася з 63 статей,її підписанню передувало п

Джерела права середньовічної Англії
В Англії, як і в більшості західноєвропейських держав, в умовах ранньофеодальної монархії спочатку діяло звичаєве право. Звичаї мали племінний характер, кожний одноплемінник, незалежно від того де

Утворення й особливості розвитку феодальної держави в Німеччині
Об'єднання племінних утворень на території Німеччини в єдине ціле спочатку було здійснене в межах держави франків-через завоювання останніми в

Станово-представницька монархія в Німеччині
Період станово-представницької монархії в історії Німецької держави, як і в інших західноєвропейських державах, охоплює XIII— XV століття. Та її суттєвою особливістю було те, що становлення тако

Золота булла 1356 р.
Золотою буллою називають постанови, прийняті на імперських сеймах (рейстагах) у Нюрнберзі (січень 1356 р.) і Меці (грудень 1356 р.), та затверджені імператором Карпом IV (1347-1378) як ос

Абсолютизм у Німеччині
Абсолютна монархія в Німеччині,порівняно з іншими західно­європейськими країнами, мала певні особливості.Полягали вони, передусім, у тому, що цей абсолютизм встано

Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини
У Німеччині, як і в більшості країн Західної Європи, вХ-ХІУ сто­літтях переважало звичаєве право. Згодом з'являються записи судових звичаїв- Саксонське зерцало та Швабськ

Виникнення й розвиток Арабського Халіфату
Ще в VI ст. Аравійський півострів асоціювався з "окраїною світу". На більшій частині "кам'янистої Аравії" кочували племена арабів-бедуїнів, які жили в шатрах і пили верблюже мол

Виникнення та розвиток феодальної держави і права Болгарії
Найдавнішим населенням Болгарії були фракійські племена. На початку V ст. до Р. X.у них виникли перші держави ранньорабо-власницького типу(на території Болгарії-

Виникнення й розвиток феодальної держави та права в Чехії
На території сучасної Чехії на початку IX ст.з'являється Велико-моравське князівство,основою якого стали західнослов'янські племена. Та після угорської навали 906

Виникнення й розвиток феодальної держави та права Польщі
Творцем польської держави був Мєшко І(бл. 960-992 рр.), князь із династіїП'ястів. Він об'єднав польські землі в державне утворення. На території Польщі, що налічувала 250 00

Право Росії періоду утворення централізованої держави
У російській централізованій державі продовжувала діяти Руська Правда,текст якої був перероблений і прилаштований до нових умов життя. Нова редакція називалася Скороченою. Т

Станово-представницька монархія в Росії
Станово-представницька монархіябула новою формою держав­ного правління, особливістьякої полягала в тому, що царська влада залучала до вирішення важливих питань пре

Право Росії періоду станово-представницької монархії
У період станово-представницької монархії зростає роль цар­ського законодавства. Крім законодавчих актів, які приймались царем спільно з Боярською Думою, збільшується кількість "іменних"

Соборне уложення 1649 р. та його загальна характеристика
Під натиском дворянства в умовах бурхливих соціальних заворушень у 1648 р. розпочинається підготовка нового зводу законів, який мав взяти до уваги станові інтереси землевласників і посадської верхі

Розвиток права Росії наприкінці XVII -у першій половині XVIII століть
Основними джерелами права в період абсолютизму були: 1) Соборнеуложення 1649р. правова сила якого неодноразово підтверджувалася указами; 2) регламе

Передумови, риси й основні періоди англійської буржуазної революції
На початку XVII ст. Англія була типовою аграрною країною. 4/5 від 5 000 000 осіб з їїнаселення проживало в селі. Та капіталістичні відносини в цій країні розвивалися значно інтенсивніше, ніж в інши

Протекторат О. Кромвеля
РозгінО. Кромвелем 20 квітня 1653 р. Парламенту,що не підтри­мав його програму, означав початок встановлення в країні військової диктатури. Новий державний лад був

Відновлення монархії. Бредська декларація
Річард Кромвель був слабким політиком і не мав авторитету ні в армії, ні в суспільстві. Влада фактично перейшла до рук вищого офіцерства, що змусило його піти у відставку. У 1660 р. зібрався

НаЬеаз согриз аісі
У 1679р. в період реставрації Стюартів англійський Парламент прийняв закон, який став важливою складовою частиною некодифіко-ваної британської конституції. За першими його словами він уві­йшов в іс

Славна революція 1688-1689 рр.
На відміну від Першої революції, Друга - Славна - була абсолютно безкровною. Це був державний переворот, у результаті якого панівні класи передали королівську владу штатгальтеру (від

Біль про права 1689 р.
Прийнятий в жовтні 1689 р.англійським Парламентом Біль про праваюридична закріпив встановлення в Англії конституцій­ної монархії. Цей акт істотно обмежував

Формування державного механізму конституційної монархи в Англії
Єдиним законодавчим органом був Парламент, який складався з двох палат - Папатилордів (верхня; мала аристократичний характер, бо тут діяло спадкове право та засідали в ній герцоги, барони й

Реформи виборчої системи та виборчого права в XIX ст. в Англії
На початок XIX ст. в Англії вже фактично сформувався механізм конституційної держави. Та з ним різко контрастувало архаїчне виборче право. Воно не було ще загальним, рівним і пропорційним. Наприкла

Початок буржуазної революції у Франції та її основні етапи
Ідеїта практика державного будівництва в роки Великої Французької революції справили значний уплив на розвиток усього людства, стали основою формування сучасної демократичної держави.

Державність Франції в період конституційної монархії
Збройне повстання 14 липня 1789 р. в Парижі та взяття Бастилії викликало широкий резонанс по всій країні. Францією прокотилася хвиля "муніципальних революцій". Народ скидав стару в

Декларація прав людини та громадянина 1789 р.
26 серпня 1789 р.Установчі збори під тиском народного революційного піднесення прийняли Декларацію прав людини та громадянина- програмний документ французької бурж

Конституція Франції 1791 р.
Конституція 1791 р. - це перша конституція Франції.Вона була прийнята Установчими зборами 3 вересня 1791 р. та закріплювала основи буржуазної держави, встано

Консульство й імперія Наполеона
Переворот 18 брюмера (9 листопада) 1799 р. призвів до встанов­лення у Франції військової диктатури, що захищала інтереси великої буржуазії. У диктатурі буржуазія шукала захисту одночасно від зрівня

Кодекси Наполеона
Одним із завдань Французької революції 1789-1794 рр. було створення єдиної національної правової системи. Мова йшла не лише про створення нового законодавства, але й про його систематиза­цію. Робил

Конституція Другої республіки 1848 р.
Конституція Другої республіки Франціїбула прийнята 4 листо­пада 1848 р.Установчими зборами. Це був документ, який відбивав суперечності свого часу, а тому не мав п

Переворот Луї Бонапарта та встановлення Другої імперії
Після набуття чинності Конституції Другої республіки 10 груд­ня 1848 р. були проведені вибори президента. Балотувалося шість претендентів. Перемогу одержав Луї-Наполеон Бонапарт, небіж Напол

Паризька комуна 1871 р.
У лютому-березні 1871 р. в Парижі та інших містах Франції склалася революційна ситуація. 18 березня 1871 р. Національна гвардія та робітники підняли повстання проти антинародної й ант

Третя республіка у Франції. Конституційні закони 1875 р.
Після придушення Паризької комуни між буржуазними партіями розпочинається суперечка з приводу подальшого розвитку держав­ності, про те, який політичний лад найкраще захистить експлуататор­сь

Боротьба американських колоній за незалежність. Декларація незалежності США
Незабаром після відкриття X. Колумбом Америки (1492 р.) англійські експедиції, очолювані Д. Каботом, відкрили Ньюфаундленд (північний схід півострова) й більшу частину східного узбережжя (до 38° Гі

Статті конфедерації 1781 р.
Одразу ж після проголошення незалежності (протягом 1775-1778 рр.) в усіх штатах було вироблено та прийнято конституції. Та нерозв'яза­ним залишалося питання про державну єдність США. Його важливіст

Конституція США 1787 р.
У травні1787 р. у Філадельфії відкрилося засідання Конституцій­ного конвенту,скликаного для перегляду "Статей конфедерації" 1781р. та вироблення нової ко

Біль про права 1791 р.
Одразу ж після прийняття Конституційним конвентом проекту Конституції США, виявилося, що в ній немає норм правового статусу особи. Цей недолік Конституції був підданий справедливій критиці. У багат

Громадянська війна в США та її наслідки
На середину XIX ст. стала чітко проявлятися різниця в суспільно-економічному розвитку північних і південних територій США. На Півночі панувала капіталістична система вільної праці, а на Півдні— сис

Джерела й основні риси американського права
До завоювання незалежності на території 13 колоній у Північній Америці діяло як англійське загальне право, так і статутне право, що розроблялося колоніальними законодавчими зборами. Після завоюванн

Реставрація Мейдзі
У період правління Бакумацу (династії Токугава, 1603-1867 рр.) фактичним правителем Японії був диктатор - сегун. Імператора практично усунено від участі в політичному житті країни. Сегунат

Реформи 70-80-х рр. XVIII ст. в Японії
Перемога революціїМейдзі відкрила шлях до буржуазних соціально-економічних перетворень, які втілилисьуреформах70-80-хрр. XVIII ст. їхня суть полягала в такому: -адміністративна реформа (18

Скасовано внутрішні митниці та запроваджено новий податок
(грошовий); - судова реформа:відокремлено суд від адміністрації, створено єдину судову систему — Верховний суд і суди префектур; - реформа правоохорон

Реформа державного ладу
Імператор Японії Муцухіто, що прийшов до влади в результаті реставрації Мейдзі, у своїй клятві в квітні 1869 р. пообіцяв створити широкі зборий усі державні справи вирішуват

Конституція Японії 1889 р.
Уведена в дію з 1 квітня 1890 р.(обнародувана 11 лютого 1889 р.) Конституція Японіїскладалася із 7 розділів, які об'єднували 76 статей. Згідно з н

Рекомендуем ознакомится: http://allrefs.net