Тема: Феодальні держави та право західних і південних слов’ян (ХІ – ХVІІІ ст.ст.)

1. Утворення Сербської феодальної держави. Суспільний і державний устрій Сербії у ХІ-ХІV ст.ст.

2. Виникнення Польської держави. Її суспільний та державний устрій у Х-ХІІІ ст.ст.

3. Станово-представницька монархія у Польщі (ХІV-XV ст.ст.).

4. Кревська унія 1385 р. Городельська унія 1413 р. Люблінська унія 1596 р.

5. Утворення Речі Посполитої.

6. Центральні і місцеві органи влади. Сейм. Суд. Збройні сили.

7. Зміни у суспільному і державному устрої в ХVІ-ХVІІ ст.ст.


8. Джерела та основні риси права.

9. Падіння Речі Посполитої, її розподіл.

Лекційне заняття 13 - 14

Тема: Держава і право Росії (XIV-XX ст.ст.)

1. Виникнення Московського князівства.

2. Кодифікація російського права, складання Судебників 1497 та 1550 рр.

3. Політика Івана ІV зі зміцнення держави: опричнина, введення приказної системи та реформа місцевих органів влади.

4. Зародження станово-представницької монархії в Росії.

5. Встановлення династії Романових у 1613 р.

6. Кодифікація права у ХVІІ ст. Соборне Уложення 1649 р. Остаточне закріпачення селян.

7. Реформи Петра І щодо державного устрою Росії.

8. “Золота доба” дворянства за правління Катерини ІІ.

9. Кодифікація російського законодавства на початку ХІХ ст.

10. Реформи Олександра ІІ і ліквідація кріпосного права.

11. Перша буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. в Росії.

12. Царський маніфест 17 жовтня 1905 р. Спроби перетворення Росії у конституційну монархію.

13. Ліквідація монархії. Лютнева революція 1917 р.

Змістовий модуль 3

Лекційне заняття 15

Тема: Буржуазна революція в Англії.

Утворення буржуазної держави (кін. ХVІ – ХVІІ ст.)

1. Зародження капіталістичної системи в надрах феодальних суспільних відносин (XIV-XVI ст.ст.). Буржуазія. Пролетаріат. Боротьба за ліквідацію залишків феодалізму. Перетворення буржуазії в панівний клас у результаті революцій.

2. Особливості англійської буржуазної революції (XVII ст.) Розкол дворянства. Союз буржуазії з обуржуазненою частиною феодалів. Незавершений характер англійської революції. Оформлення інститутів буржуазного державного права.

3. «Акт про краще забезпечення волі підданого і про попередження ув'язнень за морями» (1679 р.).

4. «Білль про права» (1689 р.).

Лекційне заняття 16

Тема: Французька буржуазна революція.

Утворення буржуазної держави (кін. ХVІІ – ХVІІІ ст.)

1. Революція 1789-1794 рр. у Франції.

2. «Декларація прав людини і громадянина» (1789 р.). Основний її зміст.

3. Конституція 1791 року – встановлення конституційної монархії.

4. Конституція 1793 р. Якобінська диктатура.

5. Конституція 1795 р.

6. Консульство і його перетворення в імперію. Конституція Наполеона (1799 р.).

Лекційне заняття 17

Рекомендуем ознакомится: http://studopedia.com.ua